مقاله هیگروسکپی:

هایگروسکوپی (Hygroscopy) چیست :

هایگروسکوپی خاصیت جذب و نگهداری مولکولهای آب توسط یک ماده است . این خاصیت باعث می گردد تا ماده ی هایگروسکوپیک مولکولهای آب را از محیط اطراف جذب کرده و مولکولهای مزبور را در داخل ساختار مولکولی خود محفوظ نماید . این مسئله عموما موجب تغییر حجم ماده ی هایگروسکوپی می گردد .

به واسطه ی حضور سدیم و کلسیم در ساختار شیشه این ماده ذاتا هایگروسکوپیک است و جاذب آب می باشد .این امر باعث پوسته شدن رنگهای متفرقه از سطح شیشه می گردد (جهت اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقاله ی شیشه های رنگی ) .

برو بالا