شیشه دکوجام چیست؟

 

 بدون شـک قـدمـت حـضور شیشه در کنار دیگر مـصالـح ساخـتـمـانـی از دـیـر بـاز نــشــاندهـنده اهـمـیـت ایـن

جـسـم شــفـاف در صـنـعـت سـاخـتمـان چـه بـه عــنـوان مـصـالح کاربردیو چـه بــعـنـوان مـحـصـول تـزئـیــنــی

بـوده اســت . در دهـه اخـیـر بـا اســتـفـاده از تـکـنـیکها وروشـهـای جـدیـد تـغـیـیـرات شـگـرفـی بر روی شـکـل

ظـاهــری شــیــشـه ایـجـاد گـردیــده از قــبـیـل برجــســتـه کردن شیـشـه ؛ طـرح دار نـمـودن شـیــشــه ؛ رنـگـی

نـمـودن شـیــشـه ؛ تـلفـیـق نورو شیشه و …… ایـن تـغـییراتامـکـانـات فـراوانـی را بـه مـعـماران و طراحان در

طـراحـیـهــای خـود داده اسـت .شــیــشـه دکـوجـام بـا تـلـفـیـقـی از شـیـشـه و هـنـر؛ شـیـشـه هایی لـمیـنـتـ مـتـنـوع

و زیـبـا و مـتناسب با سلایق مختلف را در اختیار معمتاران و شـرکـتـهـا طـراحی و مــصــرف کــنـنـدگـان قـرار

داده است.این شیشه ها در طرحها ؛ رنـگـهـا ؛ابــعاد و ضـخـامـت مـتـنـوع بوده بنحـوی کـه می تـوانـد نـیـازهـای

گروهها با سلای مختلف را تامین  نماید.

 شیشه لمینیت (لایه دار)                                                              

 شـیـشـه لـمـیـنـیـت ایـن شـرکت از دو یـا بـیـش از دو ورق شـیـشه ویـا یـک ورق شــیــشـه ویـک پــلاسـتـیک

 مـخصـوص الـیـاف دار  تـشـکـیل شده(رجوع شود به بــخــش محصولات شـیـشـه های رنـگـی PolyGlass و

CompoGlass)، کـه پــیــونــد مـیـان آنـهـا تـوسـط یک یا چــنـدیــن لایـه مـیـانی رزیـن (یـک یـا چـند جزئی) 

یا ورقـهـای PVB ایـجـاد گـردیـده اسـت . ایـنـگـونـه شـیـشـه هـا ، علاوه بر

 

 

 

شـفـافـیـت، دوام  و مـقـاومت در برابرخراش ( نظیر شیشه های معمولی) ویـژگـی هـایـی از قـبـیـل مقاومت در  برابر ضربه ، کاهش شدت صوت ، عبور اشـعـه مـضـر ماوراء بنـفـش (UV) ، عدم ریـزش ناگهانی و پرتاب شدن تکه های شـیـشـه بـه اطـراف ، ایـجاد مانع در مقـابل سرقت ، مقاومت در برابر گـلـولـه و مـوج انفجار(با افزایش ضخامت لایه ها یا شیشه ها ) را دارا بوده و همچنین باجلوگیری از عبور اشعه مضر ماوراء بنـفـش (UV) مانع از کمرنگ شـدنـ پـارچه ، فرش و مـبـلـمـان می شـود.ایـن شـرکـت قادر به تولید انواع شیشه لایه دار طبق سفارش مشتری ویا ترکیبی از انـواع شـیـشـه هـای معمولی،سکوریت در ابعاد، ضخامت و اشکال هندسی متنوع (خم و صاف) و یـا بـصـورت یـک لایـه از شـیـشـه دوجـداره مـی بـاشـد.در فـرایـنـد تـولـید شـیـشـه های لـمـیـنت انواع پارچه کاغذ دیواری، چاپ، تورفلزی، چوب و.......  (LaminoGlass,CompoGlass).هـمـچـنـیـن امـکـان اسـتـفـاده از لایـه هـای الکتریکی ویژه جهت تولید انواع شیـشـه های الکتریکی (ElectroGlass) نیز وجود دارد.نـهـایـتا شیشه های رنگی تک لایه ی دکو جام (PolyGlass) نیر با استفاده از یـک لایـه پـلاسـتـیـک مـخـصـوص به شکل لمینت تولید میگردد.از این نوعشیشه مـی تـوان ساخـتمان های تجاری و مسکونی ، اداری، فرودگاه ها،بانـک هـا ،بـیـمـارسـتـانـها ، کارخانه ها ، کابین و پوشش آسانسور،پوشـش سـقـف هـا اسـتـخـرها ، نورگیرها ، ویترین فروشگاه‌ها ،گلخانه‌‌ها ،پارتیشن‌ها و طور کلـی اماکنی که ایمنی و امنیت و کاهش آلودگی صوتی و اشعه مضر خورشیدی در آن از اهمیت چشمگیری برخورداراست استفاده نمود. نیـازی بـه تأکید نیست که تمامی شیشه‌های دکو جام نوع لمینیت (لایه دار) هستند.

 ویژگیها 

 ● در اثـرضـربـه ناگـهانی به یکباره متلاشی نمی شود و تکه های شکسته شده بر روی لایه میانی باقی می مانند.

 ● شـکـسـت شـیـشـه (بـه شـکل ستاره ) تنها در نقطه ای که بر آن ضربه وارد شده ایجاد می شود.

 ● درپـیـکر بـنـدی هـای گوناگون (از لحاظ ضخامت ، تعداد و نحوه قرار گرفتن ورقه های  شیشه ) موجود می باشد.

 ● درسـاخت شیشه دوجداره درب و پنجره های UPVCمیتوان ازآن استفاده نمود می توان از آن استفاده نمود.

 ● جهت برش شیشه بایستی ورق شـیـشـه خـارجـی و داخلی هردو برش و جدا شوند.

 ● مـیـزان صـوت عـبـوری از شـیـشـه را در هـر مـحـدوده فـرکاـنسی تا میزان مشخصی کاهش می دهد.

 ● برخـی از انواع آنها می تواند بالغ بر ۹۹% از ورود اشعـه هایخطرناک ماوراء بنفش خورشید جلوگیری نماید

برو بالا