درب های شیشه ای تزئینی

 

اسـتـفـاده از درب هـای شـیـشـه ای بـه دو صـورت فـریم دار و

بدون فریم از گذشته نچندان دور در صـنـایـع سـاخـتـمـان ایـران

مورد استفاده قرار گرفته است .در حال حاضر این درب ها اکثرا

بـصـورت درب هـای سـکـوریـت مـورد اسـتفـاده قـرار مـی گیرد

و  شـایـد بـه دلـیـل سـاده بـودن ایـن شـیـشـه هـا ایــن نــوع

درب هـا کـمـتـر در درکـوراسـیـون هـای داخلی توسط طراحان

مورد استفاده قرار گرفته است .

درب هـای دکـوجـام ضـمـن حـفظ مقاومت شیشه با استفاده

از لایـه هـای تـزئـینی علاوه بر ایمنی بخشیدن به شیشه ها

،درب هـا را به طرح ها و مدل های مختلف مزین نموده است.

 

 

 درب های شیشه ای فریم دار دکو جام :

ضمن اخذ نمایندگی انحصاری شرکت Doal ایتالیا فریم های با کیفیت و زیبایی این شرکت به همراه شیشه های تولیدی دکوجام تلفیقی از کیفیت  و زیبایی را جهت استفاده معماران داخلی و طراحان دکوراسیون آماده نموده ایم .این درب ها همگی کشویی می باشند  وتمامی شیشه های  تزئینی دکوجام قابل استفاده در تولید درب های فریم دار فوق می باشد .

 

درب های شیشه ای بدون فریم دکوجام :

 استفاده از لولای با کیفیت  و زیبا در کنار تولید شیشه های ایمنی تزئینی این امکان را برای طراحان مهیا نموده است تا در طراحی های خود بتوانند از این درب ها بعنوان درب ها ی  ورودی ساختمان های  اداری ویا درب های حمام در ساختمان ها ی مسکونی استفاده نمایند

تمامی شیشه های تزئینی دکوجام قابل استفاده در تولید درب های فریم دار و بدون فریم می باشد .

ـــ دکوجام تنها تولید کننده شیشه رنگی اکلیل دار درایران ـــ

ـــ شیشه زنگی و لمینت دکوجام ایده ال برای پله های شیشه ای ـــ

برو بالا