CompoGlass(شیـــشه های کامپوزیت)

مشخصات این محصول مانند LaminoGlass اسـت

 با این تفـاوت که در این محـصـول تنـها از یـک لایـه

شیشه استفاده گـردیـده و لایه دوم با نوعـی ورق

پلاستـیـکـی مخصوص جانشـین میگردد.به همیـن

دلیل این محـصـول سـبک تر از LaminoGlass بوده

و بـرای مواقـعـی کـه تنـهـا یک روی شـیـشه مورد

استفاده قرار میگیرد مانند کف و یا سقف پیشنهاد

میگردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ دکوجام تولید کننده شیشه رنگی صدفی مطابق با طیف رنگ رال ـــ 

برو بالا